REMAINS
100 x 80 cm
Analog teknik, digital print
Lönnram